2019

Overlijden Pierre ROLAND

Met groot verdriet kondigen we de dood van Pierre ROLAND aan. Als schipper uit eigen beweging heeft hij altijd geprobeerd om de belangen van de binnenvaart op zowel Belgisch als Europees niveau te verdedigen.

Door zijn verschillende economische en sociale strijden heeft hij verschillende acties georganiseerd om de belangen van de binnenvaart te verdedigen.
Tegelijkertijd Voorzitter van de Sociale Dienst van de Rederij, Voorzitter van de Beroepsorganisatie Notre Droit Ons Recht, Franstalig Ondervoorzitter van het Instituut voor Vervoer per Boot, lid van verschillende commissies (Sociaal, Technisch, School, Federale Examens, Economisch), leraar aan de Scheepvaartschool (lesgeven in de Provincie Luik) sinds 20 jaar, heeft hij steeds zijn beroep naar voren gebracht.
Bijna 60 jaar getrouwd met Maria Maas, kreeg hij 4 kinderen, 11 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
Het delen en helpen van mensen was voor hem van het grootste belang.

Hij rust van maandag 4 tot en met woensdag 6 november 2019 op de Noel begrafenisonderneming in Hoei Chaussée de Liège 35 (bezoek van 16u30 tot 19u00).
De crematie vindt plaats in Ciney waar rond 13.00 uur een laatste afscheid wordt gehouden. De familie zal u dan verwelkomen met een koffie.
https://www.funeraillesnoel.net/P1220.aspx?IdPer=582282

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

WAALSE OVERHEIDSDIENST13 SEPTEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. - B.S. 2019-09-23

[lees meer]

Art. 4. Philippe Henry, Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Infrastructuren en Mobiliteit is bevoegd voor :
1° energie zoals bedoeld in artikel 6, § 1, VII, van de wet, met inbegrip van de valorisering van de terrils;
2° klimaat;
3° mobiliteit, met inbegrip van de zachte mobiliteit;
4° openbaar vervoer, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, X, 8°, van de wet en de acties van begrotingsprogramma 14.02;
5° leerlingenvervoer, zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet;
6° de bevordering van de waterwegen en van het RAVEL-wegennet;
7° de gewestelijke aspecten van de uitvoering van het investeringsplan van de NBMS en overeenkomstig het decreet van 28 februari 2019 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, de bijkomende financiering voor investeringen in de aanleg, aanpassing of modernisering van de spoorlijnen, alsook van de bijkomende uitrusting op de onbewaakte stopplaatsen, om hun zichtbaarheid en intermodaliteit met openbaar vervoer, actieve vervoerswijzen, taxi's en autodelen te verbeteren voor zover deze verder gaan dan de investeringen die voorzien zijn in een meerjareninvesteringsplan dat effectief in voldoende financiering door de federale overheid voorziet teneinde een aantrekkelijk en performant aanbod voor het spoorvervoer dat goed aansluit op de andere vervoermiddelen te verzekeren op het gehele grondgebied i en in een door het bovengenoemde samenwerkingsakkoord vastgelegde evenredigheid ten opzichte van de federale financiering;
8° de ordehandhavingsregels voor het verkeer over de waterwegen, onder uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking;
9° de bemanningsvoorschriften voor de binnenscheepvaart en de regels ter zake van de veiligheid van de boten in de binnenscheepvaart en van de boten in de binnenscheepvaart die eveneens worden gebruikt om niet-internationale reizen over de zee te verrichten;
10° de minimale technische veiligheidsnormen inzake het bouwen en onderhouden van wegen en hun aanhorigheden, en van waterwegen en hun aanhorigheden;
11° de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, met uitsluiting van de regelgeving inzake nucleair vervoer, het vervoer van explosieven en het vervoer van dierlijke stoffen die een gevaar vormen voor de bevolking;
12° openbare werken, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1° tot 6°, van de wet, met inbegrip van de langs de wegen en bevaarbare waterwegen gelegen groengebieden;
13° het uitbaggeren van waterwegen, waaronder het eigenlijke uitbaggeren zelf, de behandeling, de droging en de valorisering van baggerresten;
14° de grote kunstwerken zoals bepaald in het koninklijk besluit van 2 februari 1993 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen van de Staat aan het Waalse Gewest.

2019

New Year

We wensen jullie een gelukkig nieuw jaar en een behouden vaart!

Nieuw: walstroomkasten voor de binnenvaart in Gent

Ook de Gentse haven doet inspanningen voor een betere luchtkwaliteit. Voortaan voorziet North Sea Port in walstroom voor binnenvaartschepen, in Gent én in Terneuzen. Binnenschepen kunnen nu hun dieselmotor afleggen en elektriciteit aftappen aan wal.

Voor Gent zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart een primeur. [ Lees Verder ]

 

North Sea Port heeft het aanbod aan walstroom voor de binnenvaart uitgebreid. Met twee nieuwe walstroomkasten wordt voortaan ook in Gent walstroom aangeboden.

Het zijn de eerste walstroomkasten voor de binnenvaart in Gent. [ Lees verder ]