2014

Brief CDNI

Brief CDNI

Uitvoering van het CDNI-verdrag vanuit de binnenvaartsector

(Link)

Afvalinzamelingssysteem

Dienstverlening Afvalinzameling voor binnenschepen. 

De Vlaamse waterwegbeheerders en havenbesturen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart draagt bij tot het realiseren van het principe van duurzaamheid.

Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (ook gekend als het CDNI) het is in 1996 in Straatsburg ondertekend en na ratificatie door alle Verdragsluitende Staten, op 1 november 2009 van kracht geworden. 

Dit verdrag heeft als doel alle betrokkenen, dus niet enkel de schipper of de bemanning, maar ook de verlader en de ontvanger van de lading, te sensibiliseren rond de verontreiniging van oppervlaktewater, de beperking van de hoeveelheid scheepsafval en het stimuleren van recyclage.

Meer info is terug te vinden op Binnenvaartservices.

Nieuwe wet op de kostprijs

Nieuwe wet op de kostprijs

(Link)

Aanmeldingsdossier crisis EC

De Europese commissie heeft een nota aan de lidstaten overgemaakt met de mogelijke flankerende maatregelen.

Er is geen sprake van capaciteitsmaatregelen, maar de nota bevat wel meerdere punten die ook opgenomen waren in het aanmeldingsdossier van België.

De bedoeling is om een eerste reactie van de lidstaten te bekomen over deze voorstellen.

De voorgestelde acties beslaan 5 domeinen

1. kostendekkend varen,

2. marktobservatie,

3. technische voorschriften,

4. versterking van de samenwerking

5. steun voor modernisering en vergroening van de vloot.

De Europese commissie heeft het initiatief genomen om een Hearing te organiseren betreffende “Marktobservatie systeem”,

deze zal plaats vinden op 16 oktober te Brussel.

Uw organisatie heeft een voorstel uitgewerkt (zie bijlage) en voorgelegd aan de ESO leden, buiten CNBA (Frankrijk) was iedereen unaniem akkoord om het voorstel te presenteren aan de Europese Commissie.

De ESO voorzitter heeft beslist om het voorstel aan te nemen als een “ESO voorstel” om een bredere draagkracht te creëren op Europese niveau.

Het voorstel “marktobservatie & transparantie systeem voor de Europese Binnenvaart” zal op 16 oktober door uw bestuur en uit de naam van ESO gepresenteerd worden aan de Europese Commissie “DG Move” waarbij alle actoren in de Europese binnenvaart aanwezig zullen zijn.

(Link)

Binnenvaartcafé van het KBV (Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen)

Beste leden

Graag nodigen wij u uit voor het 1ste binnenvaartcafé van het KBV (Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen) met als thema: “Toelichting op de wet van 3 juni 2014 betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart” door meester De Decker, Marc. Het binnenvaartcafé gaat door op 24/10 om 17h het kerkschip, gelegen op Houtdok 25, 2030 Antwerpen.

(Link)